• Doanh nghiệp
  • 6 tháng, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 984 tỷ đồng

6 tháng, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 984 tỷ đồng

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Ngân hàng cho thấy, lợi nhuận hợp nhất lũy kế trước thuế của Techcombank đạt 948 tỷ đồng, đạt 80% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2014.

Từ đầu năm tới nay Techcombank tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của ngân hàng cho thấy, lợi nhuận hợp nhất lũy kế trước thuế đạt 948 tỷ đồng, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 80% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2014. Tổng tài sản đạt 171 nghìn tỷ đồng, tăng 7,67% so với thời điểm cuối năm 2013.

So với cuối năm 2013, tăng trưởng huy động từ tiền gửi khách hàng tại Techcombank đạt 3,97% tương ứng 124.742 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng từ cho vay khách hàng đạt 5,33% tương đương 74.021 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) vào 30/06/2014 là 13,33%, cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trong nửa cuối năm 2014, Techcombank sẽ tiếp tục chú trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đồng thời duy trì và phát triển  hệ thống quản lý vận hành hiệu quả cùng hệ thống quản trị rủi ro vững chắc.