kinh doanh

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Đối tượng tham gia huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là một trong những nội dung bắt buộc của công tác bảo hộ lao động

Huấn luyện an toàn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho người lao động, xử lý những tình huống trong quá trình sản xuất…

Đối tượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 139, Điều 150 Bộ luật lao động được cụ thể thành các nhóm sau:

Nhóm 1: Người làm công tác quàn lý (trừ trường hợp kiêm nhiệm theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này bao gồm:

Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Nhóm 2:

Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Nhóm 3:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo danh mục ban hành kèm theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH (phụ lục I).

Nhóm 4:

Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

Việc thực hiện công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong tình hình hiện nay. Doanh nghiệp có thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động thì người lao động mới có thể yên tâm làm việc, phòng tránh và giảm thiểu những tai nạn xảy ra đối với người lao động. Từ đó sẽ giúp tăng hiệu quả lao động, giúp người lao động làm việc tích cực và gắn bó hơn với tổ chức. Ngoài ra, việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động còn giúp doanh nghiệp tăng được tính cạnh tranh trên thị trường.