• Doanh nghiệp
  • Những yếu tố khiến việc thành lập doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả

Những yếu tố khiến việc thành lập doanh nghiệp nhà nước kém hiệu quả

Cho đến nay việc thành lập doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam vẫn được cho là còn kém hiệu quả. Chưa có sự đột phá, chưa có sự xúc tiến cũng chưa có quá trình giao lưu phát triển.

 

Theo đó, chúng tôi sẽ dẫn ra một vài yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến việc thành lập doanh nghiệp:

Đầu tiên đó chính là tính sở hữu. Doanh nghiệp nhà nước mang tính sở hữu chung chứ không như tư nhân. Mà ông bà ta thường dạy rằng “Đồng tiền đi liền khúc ruột” do đó nếu đồng tiền đó là đồng tiền chung thì khó ai mà tiếc, mà cống hiến hết mình để đồng tiền bann đầu ấy có thể sinh ra lời.

Thứ hai, đó chính là cách thức quản trị doanh nghiệp của doanh nghiệp nhà nước còn mang tín cổ hủ, còn mang tư tưởng của nền kinh tế bảo thủ và yếu tố tự cung tự cấp thời kì trước đây. Cũng dó đó, mà nền kinh tế do doanh nghiệp nhà nước đầu tư thường thiếu màu sắc, thiếu sự mới lạ và thiếu hơi thở, nhịp sống thời đại.

Thứ 3, yếu tố khá quan trọng đó chính là việc quản lý con người của doanh nghiệp nhà nước còn mang tính rập khuôn, đồng bộ, thiếu sự khác biệt. Cũng chính vì thế mà không động viên tốt lực lượng nòng cốt, không tạo điều kiện, cơ hội thúc đẩy sự đóng góp của đội ngũ con người vào tiến trình phát triển chung của doanh nghiệp.

Thứ 4, đó chính là đối với doanh nghiệp nhà nước, hầu hết đều theo cách thức luôn chuyển cán bộ. Việc luân chuyển cán bộ từ dự án nhà nước này sang dự án nhà nước kia là một thực tế kìm hãm sự đổi mới và trẻ trung của đội ngũ cán bộ.

Do đó, nếu để tồn tại những yếu tố trên trong quá trình thành lập doanh nghiệp thì một thực tế dễ dàng nhận thấy đó chính là sự trì trệ, sự thụt lùi cũng như sự ỷ lại của phần lớn các doanh nghiệp nhà nước vào nguồn vốn kinh doanh, vốn điều lệ do nhà nước hỗ trợ đầu tư.