Trang chủ » Tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện an toàn lao động

Tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện an toàn lao động

(Ngày đăng: 04-10-2016 16:13:25)
Giảng viên được cử đi đến các lớp huấn luyện thường đã được đào tạo qua các lớp học có kiến thức chuyên sâu và trước khi đến lớp huấn luyện đã được các doanh nghiệp phổ biến sơ qua nội dung, kĩ thuật riêng của doanh nghiệp mình để có thể nắm rõ hơn nữa.

Có hai kiểu huấn luyện nên khi giảng bài giảng viên cũng chia rõ ràng trong từng trường hợp

Trường hợp một huấn luyện an toàn lao động bằng kiến thức chung. Giảng viên là người phải có trình độ đại học trở lên và có ít nhất bẩy năm kinh nghiêm làm công việc về an toàn lao động ở các đoanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và bắt buộc phải có chứng nhận giảng viên huấn luyện được cấp tại tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyên có đủ năng lực do cục an toàn lao động quyết định lựa chọn. Có ít nhất năm năm kinh nghiệm làm công việc an toàn lao động tai các cơ quan quản lý nhà nước của các hội, đoàn thể , cơ quan nghiên cứu.

Trường hợp thứ hai là huấn luyện an toàn lao động chuyên ngành. Giảng viên huấn luyện lý thuyết là người có trình độ đại học trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các cơ quan nghiên cứu, các hội, đoàn hể làm công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các doanh nghiệp.

Về trường hợp huấn luyện an toàn thực tế như thực hành tại chỗ , giảng viên cố trình độ ít nhất từ cao đẳng trở lên đối với nhóm 2, trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện an toàn cho nhóm 3, trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên với chuyên ngành huấn luyện an toàn nhóm 4. Tất cả những hồ sơ giảng viên huấn luyện an toàn đều được các tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện và cơ sở tổ chức huấn luyện phải lưu trữ bản sao của giảng viên gồm những giấy tờ liên quan.